Sunday Lakshmi Blessing

shreerasthu
hari aum
naamnaam saashsahasrancha bruuhi gaargya mahaamathe
mahaalakshmyaa mahaadevyaa bhukti mukthyardasiddhaye

dhyaanam

padmanaabha priyaam deveem padmaaksheem padma-vaasineem
padma-vakthraam padma-hasthaam vande padmam aharnisham
puurnendu-bimba-vadanaam rathna-abharana bhuushithaam
varadaabhya hasthaabhyaam dhyaayechchandra sahodareem
icchaa-ruupaam bhagavatha ssachchidaananda-ruupineem
sarvajnaam sarva-jananeem vishnuvakshas-sthalaalayaam

Advertisement